• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง teaching fellows
โครงการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง teach for thailand fellowship program เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ ครู ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง ตลอดระยะเวลาสองปี fellowsจะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18 000 บาท ไม่เว้นช่วงปิดเทอม และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น teacher for thailand ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของ เครือข่ายศิษย์เก่า teach for thailand alumni network และ teach for all network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม พ ศ 2563 เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน พ ศ 2563
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
สร้างการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีบทบาทนำในการดำเนินกิจกรรมและการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์ในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทำสื่อการเรียนการสอน ทำมีเดีย นำเสนอเนื้อหา เรื่องราว ที่แสดงถึงความเข้มแข็งขององค์กร ความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ หรือหากเป็นเชิงรับ ก็อาจจะเป็นการแก้ไขวิกฤตทางด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร นำเสนอเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าหรือบริการ เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับวัสดุขององค์กรสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเช่นข้อมูลสื่อ โบรชัวร์ รายงานประจำปี และการจัดการเว็บไซต์ เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการสนับสนุนการสร้างแบรนด์ การรวบรวมข้อมูลการระดมความคิดกับทีมและการพัฒนาบทความหรืองานนำเสนอในความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มีให้ ให้การสนับสนุนให้กับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ เพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรืออยู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำสื่อ ผลิตสื่อ มีทักษะการถ่ายภาพ เขียนสคลิปผลิตสื่อ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 300 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top