• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
TRC Construction Public Company Limited
ผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้า electrical technician
1 ศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้างของโครงการ 2 สำรวจพื้นที่ สถานที่ส่วนที่จะทำการก่อสร้าง เกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจพื้นที่ 3 รับแผนงานขั้นตอนและนโยบายต่างๆ จากวิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ ผู้จัดการก่อสร้าง และให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ทีมงานในการวางแผนก่อสร้างรวมถึงวางแผนงานย่อยที่จะต้องปฎิบัติให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนเครื่องจักร การเรียกให้อุปกรณ์ให้สรอดคล้องหน้างานก่อสร้าง อัพเดทแผนงานที่ทำได้จริงในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชา 4 กำหนดรูปแบบขั้นตอนการทำงานและมอบหมายงานให้หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน foreman เพื่อควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 แจ้งปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่จะต้องใช้ในงานก่อสร้างผ่านวิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ เพื่อให้ทันต่อกำหนดการก่อสร้างตามแผน 6 ดูแลควบคุมผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติตามแบบอย่างถูกต้อง ถ้ามี 7 พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค หรือให้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหางานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแก่วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายการออกแบบเบื้องให้เหมาะสมกับหน้างานเพื่อให้เป้าหมายของงานสำเร็จตามแผน 8 ดำเนินงานให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกำหนด 9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 24 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top