• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด
senior cost accountant
รับผิดชอบในส่วนของบัญชีต้นทุนและกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กระทบยอดรายเดือนและจัดทำสมุดบันทึกรายวันสำหรับต้นทุนขายและยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน จัดทำต้นทุนมาตรฐาน และรายงานวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน จัดทำบัญชีต้นทุนขายและรายงานวิเคราะห์ต้นทุน สินค้าคงเหลือ สำหรับฝ่ายบริหาร ดูแลและตรวจสอบการทำจ่ายและการบันทึกบัญชีขาจ่ายว่าลงบันทึกได้ถูกต้อง เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและมีกระบวนการที่ถูกต้องตรงตามนโยบายของบริษัท ช่วยเหลือผู้จัดการบัญชีในการปิดบัญชีรายเดือนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและช่วยเสนอแนะพัฒนากระบวนการทำงานของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่า ยอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
1 ดำเนินการด้านการสรรหา คัดเลือก ให้เป็นไปตามแผนงานและอัตรากำลังพลที่ต้องการตามตำแหน่งงานที่ได้รับอนุมัติ 2 รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมของบริษัทฯ 3 ประสานงานจัดฝีกอบรมภายใน และบริษัทจัดอบรมภายนอกเกี่ยวกับหลักสูตรการฝีกอบรม การสมัครหลักสูตร การสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่จะเข้าอบรม รวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม และเก็บรักษา แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 4 จัดทำสถิติข้อมูลและสรุปรายงานเพื่อการวิเคราะห์ บริหารงานบุคคลประจำรายเดือน รายปีให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐาน iso 2015 5 ประสานงานงานการสื่อสารและ การจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพพนักงานและองค์กร
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 24 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top