• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสทจำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานใหญ่
1 จัดตารางการให้บริการรถยนต์ การขอใช้รถยนต์ ประสานงานการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ต่อภาษี พรบ ประกันภัยรถยนต์ จัดสรุปรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดตารางการรับ ส่งเอกสาร 2 ประสานงานธุรการโครงการ เรื่องการจัดส่งเอกสารหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันวิ่งงานของพนักงานส่งเอกสาร 3 ดูแลแม่บ้าน รวมถึงการควบคุมสต๊อก การเบิก จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เสื้อพนักงาน เป็นต้น 4 ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยโดยรวมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ฯ 5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯ หรืองานซ่อมบำรุงต่างๆ 6 รับ โอนโทรศัพท์ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับผู้ติดต่อบริษัท ดูแลคัดแยกจดหมาย สรุป และ ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ ภายในและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ ระหว่างพนักงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 7 งานเอกสารฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ เก็บข้อมูลสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ซ่อมแซม ของบริษัทฯ 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื่้อสินค้าต่างประเทศ
1 ติดต่องานด้านการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด คัดเลือกและจัดหาเวนเดอร์ ซัพพลายเออร์ 2 ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสาร กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า 4 ดำเนินการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า และออก po ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า 5 ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า 6 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 8 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 105 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top