• อื่นๆ

Job Hi-Lights

เชียงใหม่ , ดอยสะเก็ด
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดและพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินอย่างราบรื่นตามนโยบายและปฏิทินงาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ cash flow อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารงานของบริษัท วางแผนและควบคุมการบริหารงานลูกหนี้ ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ วางแผน ควบคุมและดูแลงานด้านต้นทุน ภาษีอากร ทรัพย์สิน พัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี
ซอฟต์แวร์บัญชี pdp บันทึกการจ่ายเงิน pv การรับเงิน rv บัญชีในสมุดรายวัน jv จัดทำรายงานการเงิน บันทึกรายการกระทบยอด บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จัดทำรายงานภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดเตรียมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ ง ด 3 จัดเตรียมแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ ง ด 53 จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับตัวแทนรับจองห้องพัก r24 งานอื่นๆ ตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ debit note และใบลดหนี้ credit note และตรวจสอบความถูกต้องของค่าตอบแทนพิเศษ commission ตรวจสอบรายงานการขอเงินคืน refund
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top