• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ วางแผนงานด้านบัญชีและการเงินเพื่อควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำงบประมาณประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และธนาคาร ดูแลและบริหารจัดการวงเงินกู้ยืมของบริษัท การชำระเงิน การรับเงินจากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ให้คำปรึกษางานบัญชีและการเงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน financial products มาใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนงานด้านภาษี และรายงานให้กับผู้บริหาร วางแผนและร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำไตรมาส และประจำปี วางแผนและควบคุม ทะเบียนทรัพย์สินสำคัญต่าง ๆ สามารถชี้แจและวิเคราะห์รายละเอียดทางการเงินของรายรับ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย สัดส่วนทางการเงินและสรุปประเด็นพิจารณาและความเสี่ยงเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ดูแลรับผิดชอบด้านรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เช่น สรุปภาระหนี้สิน กำไร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินกู้ยืมจากธนาคาร ผลประกอบการ รายงานเช็ครับ จ่ายและรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายทุกสิ้นเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top