• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท อะคิโยชิ จำกัด
accounting and finance manager
being responsible for all accounting and financial tasks including monthly and yearly account closing budgets ar ap taxation and forecasting monitoring and controlling all transaction and accounting functions ensuring that tax vat corporate income tax and withholding tax is accurate ensuring all payments to both internal and external parties are on time and accurate managing accounting systems and analyzing cost accounting prepare management reports and analyses to identify and explain variances to support management decision responsible for financial & internal control environment ensure financial compliance ensure compliance with external auditor banker and government official requirements and ensure the company s compliance is in line with local laws and regulations leading and developing a team of finance and accounting staff to ensure that all activities are completed accurately and on time constantly develop action plans and programs to meet kpi objectives to enhance departmental performance any other related and ad hoc assignments as assigned รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดรวมทั้งการปิดบัญชีรายเดือนและรายปีงบประมาณ ar ap ภาษีอากรและการประมาณการ ตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมและการบัญชีทั้งหมด การตรวจสอบภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้อง การตรวจสอบการชำระเงินทั้งหมดให้กับทั้งภายในและภายนอก อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้อง การบริหารจัดการระบบบัญชีและการวิเคราะห์บัญชีต้นทุน จัดทำรายงานและการวิเคราะห์เพื่อระบุและอธิบายความแปรปรวนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบด้านการเงินและการควบคุมภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้สอบบัญชีธนาคารและข้าราชการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายของ บริษัท เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น เป็นผู้นำและพัฒนาทีมงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและทันเวลา พัฒนาแผนงานและโปรแกรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ kpi วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ad hoc ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ด่วนมาก
1 ติดตาม bank statement ของธนาคารที่บริษัทใช้ทุกธนาคารเพื่อเช็คสถานะและยอดเงินคงเหลือสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน 2 จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด cash flow เพื่อใช้คาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำสัปดาห์ โดยนำข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเพื่อใช้ประมาณการ และนำรายงานประมาณการกระแสเงินสดเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อยืนยันการรับและจ่ายเงินจริงอีกครั้ง 3 ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง 4 บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบ online banking เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ 5 จัดทำรายงานเงินกู้ยืมและคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและนำเสนอผู้บริหารประจำเดือน 6 บันทึกรายการการรับเงินและจ่ายเงินในระบบบัญชีของบริษัท 7 จัดเตรียมเช็คและนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 8 จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 9 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินสดตามบัญชีกับยอดเงินคงเหลือจากธนาคาร bank reconcile 10 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการใช้วงเงินประเภทต่างๆกับธนาคาร เช่น p n multiple seller ตั๋วเงิน สัญญาเช่าซื้อ bank guarantee 11 ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารต้องการแล้วแต่กรณี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top