• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
Kokotel Thailand
assistant of account payable kokotel corporate office
work for an ambitious hotel operator aiming to build one of the largest hotel chains in south and south east asia our hotel brand has expanded to five properties within the year of 2017 not only in bangkok but also krabi phuket and chaing mai in addition we have a plan to expand more rapidly in the year of 2019 helps and creates builds strong organization as well as internal operational procedure together with director financial controller chief accountant and other accounting members including admin staff in each property to support other members in carrying out the responsibilities of the finance and accounting department duties & responsibilities take care of all taxes insurance and related licenses and its renewal matter prepare the tax forms for payroll taxes and the social insurance social security reports and to perform the payment procedures by the deadline review and handling other benefits payment and expenses claim to employee collect all documents concerning tax and insurance proceed the payment of tax and insurance as per bank transfer follow up all tax matter in a proper manner and in compliance with related legislation keep contact with the revenue department and maintain good relationship with to prepare and coordinate with outsource contract agent for expats work permit visa and all related matters able to handle a p costing tax fixed asset and depreciation timely reconcile all balance sheet accounts cash flow management perform such other accounting financial or administrative tasks as may be required from time to time quite often on short notice flexibility in schedule depending on reporting deadlines and closing perform other duties that may be required by management from time to time and must be ready and responsible when assigned to other position as may be required by finance controller supervise admin staff in each property oversee all accounting functions includes ar ap gl and cash
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ด้านสรรหาว่าจ้างผู้บริหาร
technical services gosoft
ให้คำปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ จัดเตรียม และ ดูแลทรัพยากรต่าง ๆ ด้าน it ให้กับลูกค้า เพื่อให้ระบบงาน it ของลูกค้าสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และ ต่อเนื่อง เช่น servers cpu memory storage database ตลอดจน middleware ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและธุรกิจ ทั้งระบบ on premise และ on cloud วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหา และหาแนวทางไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้าน it ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในการลงทุน พร้อมทั้งบริหารโครงการตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ coaching ทีม ให้มีระดับความชำนาญมากขึ้น สร้างเสริมความรู้ความชำนาญของตัวเองให้มีมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความรู้ของตนเอง และ ทีมงาน ศึกษา และค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาการให้บริการให้ทันสมัย สามารถให้คำปรึกษาต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ สามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา หรือเลือกแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้า และองค์กรได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างดีที่สุด ร่วมคัดเลือก technology และวางแผนการใช้งบประมาณในด้านการลงทุน และค่าใช้จ่าย เพื่อให้องค์กรได้ใช้ technology อย่างคุ้มค่า เพื่อตอบสนองการเติบโตขององค์กร เป็นตัวแทนองค์กร และหน่วยงาน ในการการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 22 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top