• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
พนักงานขาย หัวหน้าทีมขาย สินค้าในเครือtrue
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขาย ดำเนินการให้บริการข้อมมูลลูกค้า สำรวจข้อมมูลลูกค้า ตลอดจนนำเสนอสินค้าและบริการอื่รๆของ trueให้กับลูกค้าได้ เเนะนำลูกค้าใช้บริการ trueid trueyou truemoney true iservice และ true digital card เป็นต้น ตั้งบูธจำหน่ายสินค้ากลุ่มทรู เพื่อเเนะนำสินค้า เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ trueonline truevisions ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามสถานที่ต่างๆ ตำแหน่ง หัวหน้าทีมขาย บริหารจัดการรายได้ในพื้นที่การขายย่อยที่ได้รับมอบหมาย บริหารทีมขาย และให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งงานนี้มีค่า ตำแหน่ง 3 000 บาท กรณีไม่มีรถมาทำงานได้เงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับเขต bma ได้ 1 000 บาท กรณี upc 1 500 บาท กรณีนำรถมาใช้ในการทำงานมีค่าตอบแทนการนำรถมาสำหรับเขต bma 5 000 บาท กรณี upc 8 000 บาท สถานที่ปฏิบัติงานในกทม เขตสาธร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตราชเทวี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 934 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top