• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
ดูแลและประสานงานภายในฝ่ายขายเพื่อที่ให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า สร้างรายได้เข้าบริษัท ตำแหน่งนี้จะรายงานโดยตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผจก รับคำสั่งโดยตรงจากฝ่ายบริหารโดยที่ต้องมีความเข้าใจแผนทางธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัท เพื่อที่จะใช้เป็นเป้าหมายภายในแผนกขาย ผจก ต้องสามารถอธิบายแผนการขายการดำเนินการและเป้าหมายได้อย่างชัดเจนให้กับทีม สามารถมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับทีม มีทักษะในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาร่วมทีมงาน มีความอดทนต่อแรงกดดัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการตัดสินใจที่มีความเป็นกลาง ผจก ต้องส่งรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง มีภาวะผู้นำที่สามารถกระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผจก ต้องดูแลการทำงานในทีมและงบประมาณ รวมถึงการจ้างและการเชิญออกของผู้ร่วมทีม การตัดสินใจในการบริหารค่าใช้จ่าย และจัดการประชุมฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในทีมเป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมฝ่ายขาย ดูแลผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงาน วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมระเบียบและการปฏิบัติให้พัฒนาพร้อมไปกับบริษัท ประสานงานในด้านธุรกิจของบริษัท พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนการตลาดใหม่ ๆ รักษา และ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดูแลและจัดการงบประมาณฝ่ายขาย ตั้งเป้าหมายให้ฝ่ายขายโดยอ้างอิงกับแผนธุรกิจของบริษัท สามารถจูงใจให้ทีมทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสามารถด้านการจัดการ มีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าร่วมทีม และ เชิญออกจากทีม สามารถอบรมและพัฒนาบุคคลากรในทีม สามารถทำรายงานทางการขาย แผนปฏิบัติการธุรกิจ และนำเสนอต่อผู้บริหาร สามารถจัดการควบคุม ในด้านโอกาสในการโฆษณาและสื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ช่วยพัฒนารูปแบบและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท และการบริหารความเสี่ยง สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับกระแสทางการตลาดให้กับผู้บริหาร เป็นตัวอย่างที่ดี ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับลูกทีม
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 383 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top