• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ฉะเชิงเทรา , เมือง
หมู่บ้านประชาสุข (บจก.ฉะเชิงเทรา เอสเทท)
พนักงานฝ่ายบุคคล ด่วน
1 สรรหา และ จัดจ้างบุคลากร คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อการจ้างงาน 2 ประเมิน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนง ให้มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้นโยบาย เป้าหมายองค์กร ตลอดจนดูแลควบคุมให้พนง ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงาน 3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายจ้างกับพนง หรือ พนง กับพนง เมื่อมีปัญหา หรือข้อพิพาทเกิดขึ้น 4 ประสานงานกับแผนก ฝ่ายต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5 เก็บสถิติ บันทึกสรุปการปฏิบัติงานของพนง เพื่อคิดเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ 6 มีความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้ระบบ kpis จัดทำแบบประเมินผล เพื่อส่งให้แต่ละหน่วยงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 7 จัดทำข้อมูลส่งประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า แจ้งออก 8 อัพเดททะเบียนประวัติพนง จัดทำreportประจำเดือน 9 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
NOVITAT GROUP CO.,LTD
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานทรัพยากรบุคคล ทำงานนวมินทร์ 58
งานธุรการ งานสรรหาว่าจ้าง จัดสอบพนักงาน จัดทำสัญญาจ้างงานพนักงานใหม่และออกหนังสือรับรองต่างๆ ดูแลงานด้านประกันสังคม เช่นแจ้งเข้า ออก พนง online และส่วนงานอื่นๆที่ต้องติดต่อกับราชการ ประสานงานกับหัวหน้างาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน สรุปสถิติการทำงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสาย time attendance เพื่อประเมินผลงาน และ คำนวนเวลาทำงานพนักงานเพื่อทำค่าแรง ประเมินผลการทำงานของพนักงานร่วมกับหัวหน้าแผนก ประจำปี เพื่อปรับเงิน โบนัส ทำบัตรพนักงาน scan นิ้วของพนักงานในองค์กร ทำเอกสารเกี่ยวกับประวัติพนักงานเข้า ออก สรุปสถิติการเข้าออกของพนักงานประจำเดือนปี เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวปัญหาต่างๆ ของพนักงาน และพูดคุยกับพนักงานในเรื่องต่างๆ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆภายในองค์กร ปรับปรุง แก้ไขเอกสารหรือแบบฟอร์มของส่วนงานบุคคลให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน จัดทำ jd พนักงาน จัดทำแผนวันหยุดประจำปี ทำแผนผังองค์กร จัดกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร งานเกี่ยวกับเอกสารหรืองานอื่นๆ ของงานบุคคล ฯลฯ งานธุรการต่างๆ รวมถึงงานประสานงานต่างๆ ช่วยทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ของผู้บังคับบัญชา ดูและประสานงานเกี่ยวกับแม่บ้าน พนักงานขับรถ สรุปรายงานการสรรหาทุกสองสัปดาห์ ประเมินการผ่านทดลองงานตาม จัดทำระเบียบการของบริษัท ดูแลเรื่องสวัสดิการของบริษัท
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
NOVITAT GROUP CO.,LTD
พนักงานธุรการดูแลช่องทางจัดจำหน่าย
ประสานงานเรื่องราคา promotion กับช่องทางจัดจำหน่าย ต่างๆ ประสานงานกับ graphic เพื่อเตรียมภาพสินค้า อัพเดทลงช่องทางต่างๆ ประสานงานและเตรียมงานเรื่องการจัดส่ง ประสานงานเรื่องการรจัดส่งสินค้า อัพเดท สินค้าใหม่ๆ ให้ช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ประสานงานเรื่องการเครมสินค้า การดูแลหลังการขาย ประสานงานกับแผนกบัญชี เรื่องการจัดเก็บเงิน วางบิล ประสานงานเรื่องสินค้าตีกลับ ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ประสานงานกับขนส่ง ตรวจเช็คจำนวนสินค้าที่ส่งให้ตรงตามจำนวน ออเดอร์
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 7 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top