• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสทจำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานใหญ่
1 จัดตารางการให้บริการรถยนต์ การขอใช้รถยนต์ ประสานงานการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ต่อภาษี พรบ ประกันภัยรถยนต์ จัดสรุปรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดตารางการรับ ส่งเอกสาร 2 ประสานงานธุรการโครงการ เรื่องการจัดส่งเอกสารหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันวิ่งงานของพนักงานส่งเอกสาร 3 ดูแลแม่บ้าน รวมถึงการควบคุมสต๊อก การเบิก จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เสื้อพนักงาน เป็นต้น 4 ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยโดยรวมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ฯ 5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯ หรืองานซ่อมบำรุงต่างๆ 6 รับ โอนโทรศัพท์ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับผู้ติดต่อบริษัท ดูแลคัดแยกจดหมาย สรุป และ ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ ภายในและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ ระหว่างพนักงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 7 งานเอกสารฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ เก็บข้อมูลสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ซ่อมแซม ของบริษัทฯ 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 78 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top