• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท สไตรค์ฟอร์ส จำกัด
marketing analyst & planning executive
ตรวจติดตามและวิเคราะห์ผลด้านประสิทธิภาพการขาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ kpi ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ จัดเตรียม และนำเสนอรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงาน ต่อทีมผู้บริหาร อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา วางแผนและตรวจติดตามกำหนดระยะเวลา และงบประมาณของโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด รวมไปถึงโครงการพิเศษต่างๆ วิเคราะห์และจำแนกโอกาสของการเติบโตในระดับห้างร้าน โดยใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์ เชิงลึกด้านการตลาด มีความรู้ด้าน trade marketing วางแผนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และจัดทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง
Sunsea Plastic Co., Ltd.
ผู้จัดการโรงงาน
กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม productivity สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไป ในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 611 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top