• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
assistant qmr ผู้ช่วยบริหารระบบการจัดการคุณภาพ
ความรับผิดชอบ 1 กำกับดูแลนโยบายคุณภาพบริษัท เพื่อควบคุมระบบควบคุมคุณภาพองค์กร ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายคุณภาพที่องค์กรที่กำหนดไว้ 2 กำกับดูแล การรับข้อมูลร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้า รวมทั้งประสานการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 3 กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับ iso9001 2015 และติดตามรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4 กำกับดูแล การควบคุมเอกสาร บันทึก และแก้ไขปรับปรุงคู่มือควบคุมคุณภาพขององค์กร ตลอดจน คู่มือวิธีการดำเนินงานคุณภาพและเอกสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ iso 9001 2015 และวิธีการปฏิบัติงานจริงภายในองค์กร 5 กำกับดูแล การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ระบบควบคุมคุณภาพด้วยการจัดฝึกอบรมเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมคุณภาพแก่พนักงานในองค์กร 6 ศึกษาข้อมูล และนำเสนอระบบต่าง ๆ ด้านบริหารองค์กรแก่ฝ่ายบริหารในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพของระบบบริหารคุณภาพบริษัท 7 สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 548 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top