• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด
product specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
ปฎิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการผลิตภัณฑ์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความชํานาญเพื่อแนะนําฝ่ายขายหรือลูกค้าได้ชัดเจน จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการขาย จัดอบรมและให้คำปรึกษาทีมงานฝ่ายขายในเรื่องความรู้ผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูล และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย ให้คำปรึกษา แนะนํา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
วิศวกรสนับสนุนขายด้านวิศวกรรม ประจำ สนญ ราชดำริ
1 ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและของคู่แข่งขัน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 2 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา คู่มือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3 จัดทำทำเนียบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยแยกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ประเภท 4 เข้าพบกลุ่มงานการประปาตามแผนงานที่กำหนด 5 จัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการประปาแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 6 สนับสนุน ประสานงานส่งเสริมกลุ่มงานประปาให้ออกแบบหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 7 ติดตามความคืบหน้าโครงการที่มี spec ผลิตภัณฑ์ และวางแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์
สมุทรปราการ , พระประแดง
บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์(2516) จำกัด
หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
จัดทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์ ทะเบียนใบสั่งผลิตสินค้าเพิ่ม ตรวจสอบแผนการผลิตในของแต่ละเครื่องหรือแต่ละวัน และแจกจ่ายใบสั่ง ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตและ control plan ที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันความต้องการของลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย เมื่อมีการร้องขอ รายงานต่างๆ ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปการตัดของแต่ละสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประสานงานแจ้งปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเกิดปัญหาในสายการผลิต ดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ และของลูกค้า ระบบบริหารคุณภาพ และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,303 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top