• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , บางพลี
MAA GROUP
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป บางพลี
1 กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามกฎหมายกำหนด 2 ดูแลและควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน 3 ตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย กำกับดูแลการจัดการของเสีย และขยะอันตรายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 4 จัดทำรายงานเพื่อส่งสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5 กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6 การประเมินความเสี่ยงในการทำงานและวางแผนป้องกัน 7 ให้คำปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแต่ละแผนก 8 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดภัย จากเหตุเนื่องจากการทำงาน 9 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กาเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 10 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ เกี่ยวกับการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เนื่องจากการทำงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 175 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top