• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
พระนครศรีอยุธยา , บางปะอิน
SLCclinic
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป สิ่งแวดล้อม ด่วนๆ ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางปะอิน
1 จัดทำ จัดส่ง เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด 2 ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัย 3 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 4 ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน 5 สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน 6 กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามกฎหมายกำหนด 7 จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข หากพบสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 8 กำกับดูแลการจัดการของเสีย และขยะอันตรายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 9 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นำส่งกรมโรงงาน ตามที่กฎหมายกำหนด 10 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 193 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top