• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
วัน พาว์เวอร์ จำกัด
เลขานุการ
รับผิดชอบดูแลงานเลขานุการของผู้บริหารบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในภาพรวมของบริษัทฯ ติดตามงานที่นำเสนอ และกลั่นกรองงานในฐานะตัวแทนของผู้บริหารบริษัทฯ ก่อนนำเสนอ เพื่อตรวจสอบเอกสารให้ครอบถ้วนสมบูรณ์ก่อนลงนาม จัดตารางการประชุมและกำหนดนัดหมายของผู้บริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในส่วนของผู้บริหารให้เป็นหมวดหมู่ เก็บรักษาความลับของบริษัทและผู้บริหารอย่างเคร่งครัด จัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามงานให้กับผู้บริหารให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือตามกำหนดระยะเวลา จัดทำหนังสือภายใน ภายนอก และเอกสารราชการต่างๆ ให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท อาทออฟเซอร์เจอร์รี่ จำกัด
ด่วน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี accounting manager
ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของทีมบัญชีของบริษัท จัดทำงบการเงินประจำเดือน ไตรมาสและปี รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำเดือนปีเพื่อการบริหาร และร่วมกับผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในการ บริหาร วางแผน วางเป้าหมาย และนโยบายทางบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท อนุมัติ ใบสำคัญรับ จ่าย และทั่วไป อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน ปี บริหารเอกสาร สัญญาของบริษัทฯที่กระทบต่อรายงานทางการเงิน ภาษี และกฎหมายต่างๆ ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 179 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top