• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร
บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง พัฒนาระบบสวัสดิการ กำกับดูแลการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้น ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 317 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top