• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝึกอบรม
ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานด้านการอบรมของฝ่ายปฏิบัติการฝึกอบรม ติดตามความคืบหน้าและการรายงานแผนงานของฝ่าย ดำเนินกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของฝ่ายงาน สนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรทางด้านการเงินและการลงทุน ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ช่วยบรรยายและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานและจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนา รวมถึงการเขียนโครงการฝึกอบรม และดำเนินการจัดโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ตัวแทน พนักงาน และทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขาย 2 ศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพ ในการสร้างฝ่ายขายในการเป็นนักวางแผนการเงิน 3 ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ติดต่อประสานงานกับภาคราชการ เอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนติดตามการดำเนินการและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด
ผู้จัดการร้าน ประจำสาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต
1 บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2 ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานขาย 3 จัดตารางการทำงาน 4 อบรมและสอนงานพนักงานขาย 5 ดูแลเรื่องเอกสารและการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ภายในร้าน 6 ให้บริการและแนะนำสินค้าให้ลูกค้า 7 สรุปยอดขายประจำวัน 8 ส่งยอดขาย จัดรายงานสรุปยอดขายสิ้นเดือน 9 ควบคุมดูแลเช็คสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย รวมถึงการขอสินค้าเพิ่มเติม 10 ติดต่อประสานกับสำนักงานใหญ่ 11 ดูแลรับผิดชอบระบบ power pos ในการขายสินค้าหน้าร้าน การรับสินค้า การโอนสินค้าและการเปลี่ยนคืนสินค้า
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top