• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ฉะเชิงเทรา , เมือง
หมู่บ้านประชาสุข (บจก.ฉะเชิงเทรา เอสเทท)
พนักงานฝ่ายบุคคล ด่วน
1 สรรหา และ จัดจ้างบุคลากร คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดเพื่อการจ้างงาน 2 ประเมิน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนง ให้มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้นโยบาย เป้าหมายองค์กร ตลอดจนดูแลควบคุมให้พนง ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงาน 3 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายจ้างกับพนง หรือ พนง กับพนง เมื่อมีปัญหา หรือข้อพิพาทเกิดขึ้น 4 ประสานงานกับแผนก ฝ่ายต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5 เก็บสถิติ บันทึกสรุปการปฏิบัติงานของพนง เพื่อคิดเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ 6 มีความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลโดยใช้ระบบ kpis จัดทำแบบประเมินผล เพื่อส่งให้แต่ละหน่วยงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 7 จัดทำข้อมูลส่งประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า แจ้งออก 8 อัพเดททะเบียนประวัติพนง จัดทำreportประจำเดือน 9 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 212 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top