• Job Hi-Lights
นครปฐม , สามพราน
บริษัท เจ.ซี.พี. มาสเตอร์ แพคกิ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต้นทุน
ด้านเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 สปส 10 1 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค cheque voucher เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ ออกเอกสารใบลดหนี้ จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ receipt voucher ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก general cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง general cashier บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหาได้ตลอดเวลา จัดทำรายงานภาษีขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ได้รับการยกเว้น พร้อมจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างเป็นระเบียบถูกต้องและครบถ้วน รายการภาษีขายและเปรียบเทียบรายการกับรายงานภาษีกับบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบยอดรับจาก bank statement ของธนาคารจาก general cashier ทุกวัน ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา
ชลบุรี , เมือง
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1 ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 วิเคราะห์หาสาเหตุและค้าหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น 3 ให้คำแนะนำแก่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 4 ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบเตือนอัคคีภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและปลอดภัย 5 ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 6 วางแผนการทำงานของทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 7 ควบคุมประสานงานซ่อมเครื่องจักรกับทุกแผนก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 15 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top