• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท สกุลชล คอนสตรัคชั่น จำกัด
project manager ผู้จัดการโครงการ site งานก่อสร้าง
1 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 2 ให้คำปรึกษาโฟร์แมนแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง และประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 เข้าร่วมประชุมกับทุกฝ่ายเพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาให้ดำเนินงานได้อย่างสะดวก 4 ควบคุมงบประมาณเบื้องต้น ดูแลการเบิกจ่าย เคลื่อนย้ายวัสดุ ทรัพย์สินของบริษัท และการบริหารเงินสำรองจ่ายและเงินสดย่อย พร้อมรายงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 5 รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด 6 บันทึกรายการปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา 7 จัดทำรายงานสรุปปัญหา อุปสรรคความก้าวหน้าในโครงการ 8 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top