• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สำนักงานใหญ่
ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ รายได้ ลูกหนี้ ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย ก่อนที่จะทำการบันทึกบัญชี ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า ของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะทำการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีของเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า ของแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า ของแต่ละหน่วยงาน จัดทำงบการเงินประจำเดือน ซึ่งจะประกอบด้วย งบดุล งบรายรับ รายจ่าย จัดทำตารางค่าเสื่อมราคา จัดทำงบกระแสเงินสด cash flow เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนองบการเงินประจำเดือน เข้าไปตรวจสอบบัญชี เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน การนำเงินเข้าบัญชี และวงเงินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ วางแผนงานด้านบัญชีและการเงินเพื่อควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำงบประมาณประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และธนาคาร ดูแลและบริหารจัดการวงเงินกู้ยืมของบริษัท การชำระเงิน การรับเงินจากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ให้คำปรึกษางานบัญชีและการเงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน financial products มาใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนงานด้านภาษี และรายงานให้กับผู้บริหาร วางแผนและร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำไตรมาส และประจำปี วางแผนและควบคุม ทะเบียนทรัพย์สินสำคัญต่าง ๆ สามารถชี้แจและวิเคราะห์รายละเอียดทางการเงินของรายรับ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย สัดส่วนทางการเงินและสรุปประเด็นพิจารณาและความเสี่ยงเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ดูแลรับผิดชอบด้านรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เช่น สรุปภาระหนี้สิน กำไร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินกู้ยืมจากธนาคาร ผลประกอบการ รายงานเช็ครับ จ่ายและรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายทุกสิ้นเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top