• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
รองผู้จัดการร้าน และผู้จัดการร้าน ประจำสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
สาขาที่เปิดรับ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลมหาชัย ตำแหน่งงาน รองผู้จัดการร้าน อัตราเงินเดือน 13 000 บาท สำหรับรองผู้จัดการร้าน ตำแหน่งนี้จะได้รับเงินเดือนประจำที่ดี คอมมิชชั่น และค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เงินรางวัลบรรลุเป้าหมายการขาย มีการปรับเงินเดือนประจำปี มีสวัสดิการที่ดี ได้แก่ โบนัส ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ฯลฯ และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานบริหารร้านสาขา retail management ตามความสามารถของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับรองผจก ร้าน ดูแลดิสเพลย์สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ดูแลความเป็นระเบียบและสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ประสานงานกับศูนย์การค้า สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือ สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ รายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ สภาะการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร ปรับปรุงผลงานของพนักงานและของร้านให้อยู่ในระดับที่ดี จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย และรายงานอื่นเสนอตามกำหนดการ เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และใบรับรองการผ่านงาน สำหรับผู้มีประสบการณ์ และใบรับรองเงินเดือน หรือใช้สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานเดิมก็ได้ รูปถ่าย ที่ชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท ซองแลนด์ จำกัด
manager
1 วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหาร และการตลาด 2 บริหารงานบุคคล และการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน และมีการสื่อความที่ดี 3 จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ 4 จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้า และสถานะของธุรกิจ 5 ทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้ 6 มีความรู้เรื่อง investment property และ finance 7 มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 8 มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน 9 อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top