• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
อุบลราชธานี , นาเยีย
U Partner Co., Ltd.
accounting manager
job summary จัดทำงบการเงินประจำเดือนประจำไตรมาสประจำปีตามมาตรฐานการรายงานบัญชี tfrs จัดทำงบ boi ภงด 50 51 และสอบทานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย จัดทำรายงานประจำเดือนปีเพื่อการบริหารเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินกับงบประมาณ เพื่อวางเป้าหมาย และนโยบายทางบัญชีและกํารเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท จัดทำวิเคราะห์ และนำเสนองบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี แก่คณะกรรมกํารตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ประสานงานทีมผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้สอบบัญชี บัญชีภายใน สรรพากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริหารและควบคุมมาตรฐานการดำเนินการของทีมบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ responsibilities จัดทำงบการเงินเฉพาะ และ งบการเงินรวมประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบงบการเงิน ที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลาของตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สรรพากร และ boi อนุมัติ และ ลงนามในเอกสารยื่นภาษีประจำเดือน ปี บริหารเอกสาร สัญญาของบริษัทฯที่กระทบต่อรายงานทางการเงิน ภาษี และกฎหมายต่าง ๆ ควบคุม และ สอบทานงานของทีมบัญชีบริษัทฯ แบบ day to day operation ควบคุม และ วิเคราะห์การใช้งบประมาณสอดคล้องตามที่อนุมัติ ดูแลระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของทีมบัญชีและการเงินของบริษัท
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top