• อื่นๆ

Job Hi-Lights

นครนายก , องครักษ์
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการโครงการ project manager
1 ด้านการบริหารบุคลากร 1 1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโครงการ 1 2 ดูแลให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 1 3 ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้รับเหมาช่วงให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ 1 4 ประเมินผลการทำงาน และพิจารณาความดีความชอบความก้าวหน้าในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 1 5 ติดตามและควบคุมผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามงบประมาณและระยะเวลา 2 ด้านการจัดการในสนาม 2 1 ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนื้อหาหลัก 2 2 ตรวจสอบแผนการทำงานของผู้รับเหมา โดยให้มีแผนงานหลัก แผนงานย่อย แผนงานประจำเดือน ว่าถูกต้องและสามารถทำได้จริงและให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อง่ายต่อการควบคุม ติดตามผล 2 3 จัดให้มีการประชุม site meeting อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นเรื่องการควบคุมตารางงาน schedule สรุปปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การประสานงานและผลักดันให้มีการปฏิบัติที่เกิดผลจริง 2 4 จัดให้มีการทำและตรวจสอบแผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและแผนการใช้กำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน
ชลบุรี , ศรีราชา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
foreman คัดเลือก ซ่อม ตู้คอนเทรนเนอร์ ประจำ ลานwin win สาขาแหลมฉบัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับผู้รับเหมาซ่อมตู้ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาในระบบปฏิบัติงานของสายเรือ ให้คำแนะนำ วิธีการการตอบคำถาม โค๊ด แผลซ่อมต่าง ๆ กำกับ การจัดทำรายงานประจำวัน และตามที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ประสานงานการบันทึกข้อมูลประวัติตู้คอนเทนเนอร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ดำเนินการจัดการเมื่อพบปัญหา ได้เหมาะสม ทันท่วงที สามารถแก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้นให้แก่ผู้รับเหมาได้ทันท่วงที ใส่ใจในความต้องการและตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องนโยบายคุณภาพ และนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ อยู่เสมอ ปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องและส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กรตลอดเวลา ผ่าน safe ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top