• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นครปฐม , สามพราน
บริษัท ไทยกลูโคส จำกัด
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
1 ติดตามการวิเคราะห์และตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 ติดตามการเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ติดตามการตรวจสอบภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ปริมาณและชนิดของสินค้าให้สัมพันธ์กับการส่งมอบ 4 แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5 ควบคุมการจัดเตรียมเอนไซม์ในกระบวนการผลิต 6 ดูแล มอบหมาย และควบคุมงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจัดสรรเวลาการทำงาน 7 ทดแทนงานในกรณีที่พนักงานไม่สามารถมาทำงานได้ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ 9 พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ให้คำแนะนำพร้อมทั้งฝึกสอนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 11 สอบเทียบเครื่องมือวัดตามวิธีการควบคุมเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ 12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 14 ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท ฯ
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา วัชรพล
ลักษณะงาน 1 บริการลูกค้า ณ เคาน์เตอร์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยใจบริการ 2 ลงข้อมูลหรือบันทึกข้อมูล คนไข้ทั้งใหม่และเก่าในระบบหน้าร้าน และ opd รวมถึงการค้นหาและจัดเรียงประวัติ คนไข้ 3 ดูแลและทำงานงานเอกสารและระบบให้กับสาขา 4 ดูแล เงินค่าใช้จ่ายคลินิคเคาว์เตอร์ ทั้งรายรับ เงินสด เครดิต ค่าใช้จ่ายและ เงินสดย่อยpretty cash fund หน้าร้านแต่ละวัน รวมถึงการเอาเงินเข้าธนาคาร 5 ลงข้อมูลการทำงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการสาขาในระบบเวลาทำงาน hr time attendant input 6 เข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและปรับปรุงการปฏิบัติงาฯธุรการ admin training attending 7 ขายคอร์สและ promotion ตามเป้าที่กำหนด
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 5 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top