• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
ผู้จัดการหมู่บ้าน
1 อำนวยความสะดวก ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ สมาชิกจัดสรร เพื่อการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาทิเช่น จัดทำจดหมายและประสานงานเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2 งานและอำนวยความสะดวกในการสรรหา และเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยรับสมัคร จัดทำรายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกร่วมประชุและลงคะแนนเสียง จัดเตรียมความพร้อมของเอกสาร อาทิ ใบลงคะแนนเสียง รวมถึงสถานที่ในการเลือกตั้ง ตลอดจนอำนวยความสะดวกในวันเลือกตั้ง และสรุปผล จัดทำประกาศ และเอกสารแจ้งแก่สมาชิกรับทราบ 3 บริหารงบประมาณของหมู่บ้านจัดสรรภายในวงเงินตามมติที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และหารายได้เข้านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ อาทิ รายได้จากการเช่าพื้นที่จัด event ค่าบริการการใช้ห้องสโมสรและอื่นๆ เพื่อให้การใช้จ่ายสำหรับการบริหารหมู่บ้านเกิดความเหมาะสม อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีสภาพคล่องทางการเงิน โดยเจรจาต่อรองการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบงบประมาณที่กำหนด ริเริ่มแนวทางการประหยัดงบประมาณ สรุปและจัดทำรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการหมู่บ้าน และอื่นๆ 4 ควบคุมการติดตามการชำระเงินสมาชิกหมู่บ้านจัดสรร เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้นำส่งหน่วยงานบัญชีและการเงิน ตรวจสอบรายงานการชำระเงินของสมาชิกฯ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมการจัดทำเอกสารรวมถึงประสานงานติดตามการชำระเงินจากสมาชิก วิเคราะห์พฤติกรรมการขาดชำระเงินของสมาชิกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การติดตาม และอื่นๆ 5 จัดการข้อร้องเรียนของสมาชิกหมู่บ้านให้ทุกคนที่อยู่อาศัยได้รับความพึงพอใจสูงสุด หรือบรรเทาปัญหาให้มีระดับความรุนแรงหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยให้ข้อมูลหรือตอบข้อสงสัยและรับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิก ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา อาทิ การซ่อมแซมบ้าน การจัดการปัญหาสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย และอื่นๆ 6 ตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของหมู่บ้านจัดสรรอย่างสงบ อาทิ การเข้า ออกหมู่บ้าน การส่งเสียงดัง การห้ามเลี้ยงสัตว์ การจอดรถในพื้นที่ต่างๆ และอื่นๆ โดยสังเกตพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้อาศัย เข้าชี้แจงหรือจัดทำเอกสารแจ้งกฎระเบียบให้กับผู้สมาชิกที่มีพฤติกรรมขัดกับระเบียบการอยู่อาศัยทราบ ประกาศประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านจัดสรร ณ บริเวณต่างๆ ของหมู่บ้านหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มี กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมเฉพาะของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 7 ควบคุมการจัดทำประกาศ เอกสารประชาสัมพันธ์ และการติดประกาศข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณต่างๆ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สโมสร หรือช่องทางอื่นๆ ทั้งจากการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเอง และจากที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกได้รับทราบข้อมูล โดยกำหนดหัวข้อที่น่าสนใจ ตรวจสอบร่างประกาศและเอกสารต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ธุรการ ควบคุมการติดประกาศ ณ บริเวณต่างๆ ที่เหมาะสมปรับปรุงข้อมูลรูปแบบให้ทันสมัย และเกิดความเรียบร้อยและสวยงาม 8 จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึกที่ดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เทศกาลสำคัญ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัย และอื่นๆ ทั้งจากการดำเนินการโดยหมู่บ้านเอง และจากการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการ 9 ควบคุมการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค หรือ บริการสาธารณะ เพื่อให้ระบบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น มีอายุการใช้งานยาวนานเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด หรือพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติและมีมาตรฐานทางวิชาชีพตามเงื่อนไขและคุณสมบัติพื้นฐานที่คณะกรรมการหมู่บ้านกำหนด รวมถึง ควบคุมไม่ให้อาคารสโมสร อุปกรณ์ เครื่องจักร และงานระบบถูกนำไปใช้ผิดวิธีโดยช่างเทคนิค หรือสมาชิกจัดสาร จัดทำรายงานสถานะ และสภาพความสมบูรณ์ของระบบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระบบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ 10 บริหารจัดการอุปกรณ์ทรัพย์สินส่วนกลาง โดยควบคุมการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินให้มีจำนวนครบถ้วนตามทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท นิติบุคคลฯ จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน และอื่นๆ 11 ควบคุมความปลอดภัยบริเวณภายในหมู่บ้านจัดสรร โดยควบคุมรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าปฏิบัติงานประจำหมู่บ้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง และโรงพยาบาลใกล้เคียง 12 ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก และผู้รับเหมา outsource service ที่ให้บริการแก่หมู่บ้าน อาทิ บริษัททำความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทที่ให้บริการงานซ่อมบำรุงงานระบบ และอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบของหมู่บ้าน สอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานหน้างานเป็นระยะ เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกหรือผู้รับเหมาที่ให้บริการ ประเมินผลและสรุปรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกและผู้รับเหมาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้เกี่ยวข้อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top