• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท มูเกนได จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
1 ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินให้ถูกต้องทั้งการปิดงบประจำเดือน และงบการเงินประจำปี 2 ควบคุม วางแผน การตรวจสอบ การรับ การจ่ายเงินของบริษัท ตั้งแต่การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการจ่ยเงินให้ถูกต้อง 3 ควบคุม วางแผน การจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ 4 กำหนดนโยบายและวางแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี กำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ 5 ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปีและดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
ธุรการบัญชี
1 รวบรวมจัดระเบียบเอกสารทางด้านบัญชีประเภทต่างๆ ให้เป็นระเบียบแบบแผนเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน 2 จัดทำเอกสารบัญชีด้านต่างๆ ของบริษัท ให้ถูกต้องตามแบบแผน ตัวอย่างเช่น ใบกำกับภาษี invoice และอื่นๆ 3 จัดทำเอกสารทั่วไปของบริษัท เช่น เอกสารการจดทะเบียน สัญญาต่างๆ เละอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4 ทำหน้าที่เป็นธุรการทางด้านบัญชี คอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานแก่บริษัทและหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่องานทางด้านบัญชี 5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปอาวุโส
1 บันทึกตั้งหนี้ ap บันทึกตั้งค่าใช้จ่าย jv ประจำเดือน 2 จัดทำรายตารางรายได้รับล่วงหน้า fitness charge บัญชี 3 จัดทำรายละเอียดทรัพย์สิน พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาทางด้านบัญชีและภาษีอากรประจำเดือน บันทึก jv พร้อมรายการ movement สินทรัพย์ 4 จัดทำรายการ movement สินทรัพย์ระหว่างสร้าง 5 จัดทำการกระทบรายการทรัพย์สิน manual กับ sap ทางด้านภาษีอากร 6 ตรวจนับรายละเอียดทรัพย์สิน ร่วมกับทีมสโตร์ทรัพย์สิน รวมทั้ง รายการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน write off 7 ตรวจนับรายละเอียดสินค้าคงเหลือ ทุกแผนก ร่วมกับทีมสโตร์ทรัพย์สิน 8 ตรวจนับเงินสดย่อย 9 ตรวจสอบแบบสุ่ม process การรับเงินสด ค่าที่จอดรถ และ การรับเงินสด กรณี รับเงินค่าเช่าพื้นที่ขายของโดยไม่ได้จองล่วงหน้า กรณีตัดlock 10 ตรวจเช็ค reconcile ราย account gl ทุกๆ สิ้นเดือน 11 จัดทำรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน 12 สอบทานและตรวจเช็คภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายกับฝั่งar เก็บเข้าแฟ้ม รายเดือน เพื่อประกอบการcal tax ตอนสิ้นปี 13 จัดทำรายการกระทบยอดตามแบบ ภ พ 30 กับ ภ ง ด 50 รายเดือน 14 จัดทำรายละเอียดประกอบการคำนวณ tax calculation ภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 รับวางบิล นอกรอบ บางรายการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top