• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
รับผิดชอบด้านการตั้งเบิก ตรวจสอบเอกสาร ทำจ่าย เงินสด เช็ค และเครดิต ดูแลรับผิดชอบเอกสารทางการเงินต่างๆ ตรวจสอบและรับผิดชอบบัญชีของผู้รับเหมา จัดทำต้นทุน และกำไรของงานโครงการต่างๆ วางแผนทางภาษีอากร ดูแลเงินสดสำรองหน้างาน ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารหรือหน่วย งานราชการ จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำใบกำกับภาษี จัดทำภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1 2 3 53 ปิดงบประจำปี จัดทำบัญชีทรัพย์สินของบริษัท ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 กระทบยอดรายการบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปิดบัญชีรายเดือน จัดทำประมาณการกำไรขาดทุน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top