• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง
บริษัท คอนซูเมอร์ รีช จำกัด
ผู้จัดการทีมภาคสนาม field controller
ติดต่อสื่อสารเพื่อสรุปความคืบหน้าของโปรเจ็ค ในภาคสนามให้ทางลูกค้าทราบ รับลูกค้า หรือช่วยดูแลในพื้นที่พิเศษ ที่ทางลูกค้า focus เข้าประชุม เพื่อสรุปผลของทีมทำงานภาคสนาม และสถานการณ์หน้าร้านที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ช่วยวางแผนการทำงานในแต่ละเดือน สัปดาห์ เพื่อให้ทีมภาคสนามทำงานได้ตรงตาม kpi ที่บริษัทกำหนด ช่วยสนันสนุนทีมภาคสนาม ในเรื่องการเจรจาต่อรองกับหน้าร้าน หรือสาขาที่มีปัญหา ควบคุมการทำงานของทีม และเข้าเยี่ยมร้าน f2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมภาคสนาม ประสานงานกับทางทีม admin หากต้องการข้อมูลอะไรเพื่อ support การทำงานของทีมภาคสนามได้ดียิ่งขึ้น แจ้งปัญหาที่พบและเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโปรเจค จัดหาและฝึกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมทีม ติตต่อประสานงานร่วมกับ ทีม sales admin และ ลูกค้า
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ คุณหนึ่ง 098 282 7702
1 งานลูกค้าสัมพันธ์ บริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความประทับใจ สร้างความพึงพอใจ และพัฒนาระบบงานด้าน customer relations management crm ให้มีมาตรฐานและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จัดทําแผนงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสําหรับลูกบ้านของแต่ละโครงการ และจัดทํางบ งบประมาณประจําปี รวมทั้งสรุป และประเมิน ติตตามผลของแต่ละแผนงาน วางแผนงานประชาสัมพันธ์ การจัดทําสื่อที่เกี่ยวกับโครงการ เพื่อนําเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกบ้านของแต่ละโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ประมวลผล และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ลุล่วงไปด้วยดี และออก รายงานการติดตามผลการแก้ไข ข้อร้องเรียน ดาเนินการควบคุมเอกสาร รายงานเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ ภายในโครงการ 2 งานบริการหลังการขาย บริหารจัดการงานบริการหลังการขายของบริษัทฯให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พัฒนาปรับปรุง ระบบการทํางานและรักษาความพึงพอใจลูกค้าในงานบริการอย่างสูงสุด จัดทําแผนงานบริการหลังการขายและจัดทํางบประมาณประจําปีประจําปี บริหารบ้านหลังโอน การจัดการชุมชนและจัดการสภาพแวดล้อมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานบ้านหลังโอนตามระยะเวลาประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การต่อเติม การซ่อมแซมตามระยะ เวลา ประกัน รวมทั้งบริหารทีมช่าง ให้ทํางานบริการลูกบ้านได้อย่างรวดเร็ว งานมีคุณภาพ และสร้างความพึง พอใจให้กับลูกบ้าน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 9 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top