• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , บางพลี
ที เอส เค สตีล จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี ar
ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอน ติดตามรอบการชำระเงินของลูกค้า และ ทวงถามหนี้ซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหารายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขายเพื่อติดตาม ลูกหนี้ทุกราย และแก้ไขให้เรียบร้อยและทันท่วงทีแล้ว การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างสุภาพและความเป็นมืออาชีพ จัดทำรายการกระทบยอดลูกค้า ธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารกับแผนกอื่นๆอย่างมีประสิทธิผล มีความยึดมั่นต่อนโยบาย สภาพแวดล้อม คุณภาพ สุขภาพ และ ความปลอดภัย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี
1 ตรวจสอบการปิดงบบัญชีตามระบบงานย่อย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภท 2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการภาษีที่เกี่ยวข้องและนำส่งรายงานภาษีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา 3 ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่ปรึกษาอื่น 4 การบริหาร 4 1 บริหาร และควบคุมคุณภาพงานของพนักงาน 4 2 วางแผนงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 3 สนับสนุนทีมงานให้มีการพัฒนาความรู้ทางบัญชี และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5 มอบหมายอำนาจหน้าที่การปฎิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมและประเมินผลให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัท 6 ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปอาวุโส
1 บันทึกตั้งหนี้ ap บันทึกตั้งค่าใช้จ่าย jv ประจำเดือน 2 จัดทำรายตารางรายได้รับล่วงหน้า fitness charge บัญชี 3 จัดทำรายละเอียดทรัพย์สิน พร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาทางด้านบัญชีและภาษีอากรประจำเดือน บันทึก jv พร้อมรายการ movement สินทรัพย์ 4 จัดทำรายการ movement สินทรัพย์ระหว่างสร้าง 5 จัดทำการกระทบรายการทรัพย์สิน manual กับ sap ทางด้านภาษีอากร 6 ตรวจนับรายละเอียดทรัพย์สิน ร่วมกับทีมสโตร์ทรัพย์สิน รวมทั้ง รายการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน write off 7 ตรวจนับรายละเอียดสินค้าคงเหลือ ทุกแผนก ร่วมกับทีมสโตร์ทรัพย์สิน 8 ตรวจนับเงินสดย่อย 9 ตรวจสอบแบบสุ่ม process การรับเงินสด ค่าที่จอดรถ และ การรับเงินสด กรณี รับเงินค่าเช่าพื้นที่ขายของโดยไม่ได้จองล่วงหน้า กรณีตัดlock 10 ตรวจเช็ค reconcile ราย account gl ทุกๆ สิ้นเดือน 11 จัดทำรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือน 12 สอบทานและตรวจเช็คภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายกับฝั่งar เก็บเข้าแฟ้ม รายเดือน เพื่อประกอบการcal tax ตอนสิ้นปี 13 จัดทำรายการกระทบยอดตามแบบ ภ พ 30 กับ ภ ง ด 50 รายเดือน 14 จัดทำรายละเอียดประกอบการคำนวณ tax calculation ภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 รับวางบิล นอกรอบ บางรายการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top