• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ปทุมธานี , ธัญบุรี
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนก รับผิดชอบงานภายใต้การอนุมัติ ซึ่ง หัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนกจะเป็นผู้มอบหมายตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของ ลักษณะงาน ในขณะเดียวกันสามารถตัดสินใจเองใด้ภายใต้เงื่อนไขและขอบข่าย ที่มีการตกลง เพื่อกระจาย อำนาจการตัดสินใจ ลดการสั่งงานที่ซ้ำซ้อน และติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง 1 ทำการจัดสรร และกระจายงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันให้ทางพนักงาน rf cc support โดยกำหนดการทำงานตามที่หัวหน้างานได้ทำ plan ไว้ให้ เช่น 1 1 การทำ cycle count all item 1 2 การทำ cycle count unit replenishment 1 3 การทำ check accuracy picking and ubd 1 4 การทำ check free location picking reserve 2 สรุป report ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรอบให้จบก่อนเวลาเลิกงาน 3 support operation team ในการตรวจสอบสินค้า oos 4 บริหารและจัดการงาน stock สินค้าจริงให้ตรงกับระบบตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น การ transfer stock adjust stock 5 ให้คำปรึกษา และสอนงานแก่พนักงานใหม่ ตามนโยบายของบริษัท 6 ช่วยตรวจสอบ ดูแลการทำงานภายในแผนก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือนโยบายของบริษัท 7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top