• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1 กำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบฉลากสินค้า ชิ้นงานการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและตราสินค้า รวมทั้งแนวทางการควบคุมให้ชิ้นงานออกแบบนั้นมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า และนโยบายของผู้บริหารร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2 รับโจทย์และรวบรวมข้อมูลสำหรับแต่ละชิ้นงานที่จะออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และแนวคิดหลักการสื่อสารของแต่ละชิ้นงาน 3 กำหนดรูปแบบโดยรวมของชิ้นงาน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การออกแบบ ข้อมูลสินค้า และแนวคิดหลักการสื่อสาร 4 จัดเตรียม และถ่ายภาพสินค้า วัตถุ สถานที่ หรืออื่นๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการออกแบบชิ้นงาน หรือเพื่อสร้างชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 5 จัดเตรียม และสร้างชิ้นงานต้นแบบ หรืองานประดิษฐ์อื่นๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการออกแบบชิ้นงาน หรือเพื่อสร้างชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 6 จัดวางภาพและลงรายละเอียดเนื้อหา ลายเส้น และรูปภาพในชิ้นงานออกแบบ 7 นำเสนอชิ้นงานออกแบบ ให้กับผู้ของาน ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจอนุมัติ รวมทั้งรับความคิดเห็นและปรับแก้ชิ้นงานจนได้รับการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา 8 จัดทำเอกสารบันทึกข้อความ เพื่อขออนุมัติชิ้นงานออกแบบไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งติดตามการอนุมัติ และจัดเก็บร่วมกับผู้บังคับบัญชา 9 ตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมมาตรฐานรูปแบบและวัสดุการผลิตชิ้นงานที่ออกแบบ 10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
metrowealth holding (thai) co.ltd
graphic design
ใช้โปรแกรม illustrator photoshop page layout flash animation in design ได้ มีประสบการณ์ตรงในงานกราฟฟิคดีไซน์ สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา งานแค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แบนเนอร์ และงานโชว์ในร้าน และงานที่เกี่ยวข้องได้ ถ่ายภาพ ทำรีทัช และออกแบบได้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยม รสนิยมดี สามารถปรับการออกแบบไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทรนด์ และ แฟชั่นได้ มีความรับผิดชอบสูง เป็นนักบริการ และทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานได้เสร็จตามกำหนด ต้องเป็นผู้ที่มีวินัย มีวุฒิภาวะ และแรงจูงใจในตนเองสูง มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top