• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
1 กำกับดูแลควบคุมความถูกต้องของงานทางบัญชีและการเงิน ให้คำแนะนำและปรึกษาในฝ่ายบัญชี การเงิน 2 วางแผนงานและควบคุมภายในของฝ่ายบัญชี การเงิน เพื่อให้การทำงานของฝ่ายบัญชี การเงิน เป็นไปตามนโยบายขององค์กร พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทางบัญชีได้ถูกต้องชัดเจนและเชื่อถือได้ 3 จัดเตรียมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 4 จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางต้นทุนสินค้าและบริการ 5 จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณทางบัญชีและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในการจัดทำ การวางแผน การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลงบประมาณของบริษัทฯ 6 ควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี 7 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานสรรพากรและหน่วยงานภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
  • ตำแหน่งงานใกล้เคียง
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top