• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
พนักงานบัญชีอาวุโส
1 จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และการบันทึกบัญชี โครงการต่าง ๆ ออกใบแจ้งหนี้ เดือนละ 1 ใบ 2 ติดตามหนี้ค้างชำระ และเก็บเงินจากลูกค้าเมื่อครบกำหนด ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และการบันทึกบัญชี เมื่อได้รับเงิน 3 จัดทำการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ และการบันทึกบัญชี ในส่วนของ suppliers ส่งใบแจ้งหนี้ พร้อมแนบ p o ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามใน attested 4 จ่ายเงินให้ suppliers โดยจัดทำ payment voucher และการบันทึกบัญชี 5 จัดทำ payment voucher และการบันทึกบัญชี 6 บันทึกบัญชีเงินสดย่อย บันทึกบัญชี clearing advance 7 จัดทำสรุป bank ทุกสิ้นเดือน และบันทึกบัญชี 8 ดูแลหลักประกันของบริษัท ทั้งในส่วนของลูกค้าและ suppliers พร้อมทำสรุปรายงาน 9 บันทึกบัญชีสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง ใช้ไป 10 บันทึกบัญชีสินทรัพย์ โอน ขาย จำหน่ายซาก และค่าเสื่อมราคา 11 บันทึกบัญชีตั้งค้างจ่าย 12 บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 13 ปิดบัญชี ทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล 14 reconciliation ทุกบัญชีในงบดุล 15 รายงานงบกำไรขาดทุนของบริษัท แยกตามโครงการ 16 รายงานงบกำไรขาดทุนโครงการ แยกตามระบบงาน ส่งให้โครงการภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 17 จัดทำรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ ส่งให้สรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 18 จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้สรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 19 จัดทำอาการสแตมป์ ถ้ามี 20 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาขีพ safety officer
1 ตรวจสอบ ควบคุม และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 2 วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน 3 ประเมินความเสี่ยความปลอดภัยในการทำงาน 4 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในโครงการ 5 แนะนำ ฝึกอบรมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 6 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทำรายงานทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top