• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
content marketer
ดูแลและจัดทำ content ที่น่าสนใจลงในสื่อ social media facebook youtube instagram line oa tiktok etc งาน copy writer เขียน content social media สามารถหาข้อมูลและเขียนบทความที่ให้ความรู้ เกล็ดความรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการขาย ประสานงานฝ่ายโปรดักชั่นเพื่อจัดทำรูปภาพและวีดิโอ สำหรับ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านทางสื่อ โซเชียล ทั้งหมดของบริษัท จัดทำแผนการตลาด social media facebook youtube instagram line oa tiktok google etc และวัดผลในรูปแบบรายงาน คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ platform ต่างๆ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา social media facebook youtube instagram line oa tiktok google etc รายงานผลทางสถิติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด social media โดยมีการตั้งเป้าหมาย และวัดผลอย่างชัดเจน เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ตามเหมาะสม แสดงความคิดเห็นและมุมมองเพื่อผลลัพธ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน social media marketing
ระยอง , เมืองระยอง
บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
1 ดำเนินการด้านการสรรหา คัดเลือก ให้เป็นไปตามแผนงานและอัตรากำลังพลที่ต้องการตามตำแหน่งงานที่ได้รับอนุมัติ 2 รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมของบริษัทฯ 3 ประสานงานจัดฝีกอบรมภายใน และบริษัทจัดอบรมภายนอกเกี่ยวกับหลักสูตรการฝีกอบรม การสมัครหลักสูตร การสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่จะเข้าอบรม รวมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม และเก็บรักษา แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 4 จัดทำสถิติข้อมูลและสรุปรายงานเพื่อการวิเคราะห์ บริหารงานบุคคลประจำรายเดือน รายปีให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐาน iso 2015 5 ประสานงานงานการสื่อสารและ การจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพพนักงานและองค์กร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 12 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top