• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท เมซโซ่ จำกัด
หัวหน้าแผนกการเงิน
บริหารจัดการ ควบคุมและติดตามการรับเงินยอดขาย และ รายได้อื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระบบของบริษัทฯ บริหารจัดการ ควบคุม การเบิกจ่ายเงิน และ ตรวจสอบระยะเวลาเครดิตที่ได้รับให้เป็นไปตามวันที่กำหนด บริหารเงินหมุนเวียน จัดทำรายงานข้อมูลเงินเข้า เงินออก และ วิเคราะห์สถานะทางการเงิน cash flow จัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง การจ่ายเงิน เสนออนุมัติจ่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เพื่อควบคุมรายจ่าย ติดตามทวงถาม หนี้ค้างชำระ จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานประมาณงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน และ ดูแลเงินสดย่อย จัดทำเอกสารเงินกู้ธนาคาร เช่น p n มีความเข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชี และกระบวนการปิดงบการเงิน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
สวนกวางตุ้งคลีนิค
ผู้จัดการสาขา
บริหารจัดการสาขาดูเเลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตราฐานของคลินิก ปิดการขาย เเละ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คลินิกกำหนด รายงานสถิติยอดขาย กลุ่มคนไข้ กลุ่มตลาด ยอดสินค้าคงเหลือ สถานการณ์ การขาย รายงานสรุปค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินการ เเละ ข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้บริหาร สร้างสรรค์จัดทำเเละวางแผน รวมถึงนำเสนอแผนงานด้านการขาย เพื่อพัฒนา เเละ ส่งเสริมการขายของสาขา เสริมสร้างเเละรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคนไข้และผู้มาใช้บริการ ถ่ายทอดข้อมูล กฏระเบียบ นโยบายหรือคำสั่งแก่พนักงานในคลินิก ควบคุม ตรวจสอบบริหารสต๊อกสินค้าหน้าร้าน ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบ นโยบายหรือคำสั่งของคลินิก พัฒนาศักยภาพพนักงานให้อยู่ในระดับที่ดี สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุง ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดให้มีกิจกรรม marketing event และออกบูธต่างๆ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนแผนการตลาด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 13 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top