• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด
บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนงานสารสนเทศ ด่วนมาก
วางแผน จัดระเบียบ กำหนดนโยบาย จัดการอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน itct ขององค์กร ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าด้าน it ct เพื่อหาข้อมูล วางแผน การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ itct ติดต่อสื่อสาารและประชุมหารือกับผู้จัดการหรือหัวหน้าแผนก ฝ่ายอื่นๆ เพื่อติดตามความต้องการ ประเมินผลการใช้งานและควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร รวมทั้งเพื่อหารือข้อปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดหา ดูแล จัดการบำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการจัดอบรมการใช้งานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ศึกษา ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำ รวมถึงการวางแผนการบังคับใช็งาน กฎระเบียบการใช้งานอุปกรณ์ itct ขององค์กร รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งขอผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลปัญหาหรือการทำงานปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำเสนอกระบวนการการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานใหม่และให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ตรวจสอบและติดตามการทำงานตามกระบวนการใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและทำการพัฒนาแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ศึกษาข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประสานงานกับหน่วยงาน it เพื่อนำเสนอความต้องการในเชิงระบบสำหรับให้ it เป็นผู้พัฒนาระบบที่จะต้องนำมาสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top