• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บจก.แก็ดเจ็ต วิลล่า
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาด และติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รับผิดชอบการหารายได้จากการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากผู้สนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย ประสานงานและถ่ายทอดแนวทางการทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชำนาญเรื่องการตลาดดิจิตอล การตลาดออนไลน์
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top