• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
บริหารจัดการงานคุณภาพ บริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของฝ่ายบริหาร พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน โดยกำหนดระบบงาน การนำส่งการปฏิบัติ ประเมินผลระบบของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนาคุณภาพของฝ่ายบริหาร ทบทวนและประเมินผลระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของฝ่ายบริหาร กำกับดูแลการติดตามและประเมินความสอดคล้องกฎหมายด้านความปลอดภัย อาคาร และสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สำรวจ ประเมิน และบันทึกผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
The Ambassador Bangkok Hotel
asst restaurant manager
ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหารจะรับผิดชอบในส่วนของการวางแผนงาน จัดระเบียบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานร่วมกับผู้บริหาร ประสานงานกับพนักงานบริการเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในห้องอาหารเป็นไปด้วยความราบรื่น ได้มาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ดูแลเรื่องตารางการทำงานและการส่งใบลาของพนักงาน เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ โดยแจ้งให้หัวหน้าแผนกและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบทั้งแบบลายลักษณ์อักษร และโดยทางวาจาถ้าจำเป็น ลำดับขั้นตอนการให้บริการให้ถูกต้องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นตามนโยบายของโรงแรม ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาสายตรง
นครนายก , องครักษ์
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการโครงการ project manager
1 ด้านการบริหารบุคลากร 1 1 ตรวจสอบการจัดวางอัตรากำลังคนตามแผนการจัดสรรคนประจำโครงการ 1 2 ดูแลให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 1 3 ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้รับเหมาช่วงให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ 1 4 ประเมินผลการทำงาน และพิจารณาความดีความชอบความก้าวหน้าในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 1 5 ติดตามและควบคุมผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามงบประมาณและระยะเวลา 2 ด้านการจัดการในสนาม 2 1 ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนื้อหาหลัก 2 2 ตรวจสอบแผนการทำงานของผู้รับเหมา โดยให้มีแผนงานหลัก แผนงานย่อย แผนงานประจำเดือน ว่าถูกต้องและสามารถทำได้จริงและให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อง่ายต่อการควบคุม ติดตามผล 2 3 จัดให้มีการประชุม site meeting อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นเรื่องการควบคุมตารางงาน schedule สรุปปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การประสานงานและผลักดันให้มีการปฏิบัติที่เกิดผลจริง 2 4 จัดให้มีการทำและตรวจสอบแผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและแผนการใช้กำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 685 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top