• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ปทุมธานี , ลำลูกกา
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ Kingsmen C.M.T.I Plc.
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2 ควบคุมและบริหารจัดการภาพรวมบัญชี ap ar gl asset 3 วางแผนภาษีอากร 4 จัดทำงบประมาณการทางบัญชีควบคุมงบประมาณและทำงบกระแสเงินสดได้ 5 จัดทำ่งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินและรายงานทางบัญชีต่างๆรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานการจัดการงบประมาณและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินนั้นทันเวลาและถูกต้องในแต่ละไตรมาสเพื่อนำส่ง กลต และตลาดหลักทรัพย์และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์ กลต เป็นต้น 9 ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ต้องการและโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,593 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top