• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ธุรการอาคาร นิติบุคคล

ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารอาคาร เช่น จัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซม สัญญาบำรุงรักษา การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี โครงการของบริษัทให้กับบุคคลภายในและภายนอก รับผิดชอบจัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการสินทรัพย์และงานโครงการ เช่น งบประมาณ แผนการดำเนินงาน รายงาน บันทึก และงานเอกสารอื่นๆ บริหารงานนิติบุคคล โครงการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รับเรื่องร้องเรียน พร้อมแก้ไขปัญหาให้ผู้พักอาศัย ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยอยู่ในกฎระเบียบของทางนิติบุคคล ประสานงานด้านงานธุรการของนิติบุคคลและงานลูกค้าสัมพันธ์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ผู้จัดการอาคาร, นิติบุคคล

ดูแลห้องคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ 31 ยูนิต พร้อมเข้าอยู่ ใจกลางสุขุมวิท49 15 จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม จัดซื้อ จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด เรียกเก็บ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 6 แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุดก่อนการดำเนินการ ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการทรัพย์สินของตนเอง จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร

1 ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารคอนโดมิเนียม 2 ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3 บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง 4 รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน 5 ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 6 ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง 7 ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 8 จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 9 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 10 เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา 11 ดูแลซ่อมบำรุงและทำความสะอาดสระว่ายน้ำพร้อมห้องเครื่อง 12 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 29 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top