• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
content marketer
ดูแลและจัดทำ content ที่น่าสนใจลงในสื่อ social media facebook youtube instagram line oa tiktok etc งาน copy writer เขียน content social media สามารถหาข้อมูลและเขียนบทความที่ให้ความรู้ เกล็ดความรู้ได้ เพื่อส่งเสริมการขาย ประสานงานฝ่ายโปรดักชั่นเพื่อจัดทำรูปภาพและวีดิโอ สำหรับ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านทางสื่อ โซเชียล ทั้งหมดของบริษัท จัดทำแผนการตลาด social media facebook youtube instagram line oa tiktok google etc และวัดผลในรูปแบบรายงาน คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ platform ต่างๆ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง และกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา social media facebook youtube instagram line oa tiktok google etc รายงานผลทางสถิติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด social media โดยมีการตั้งเป้าหมาย และวัดผลอย่างชัดเจน เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ตามเหมาะสม แสดงความคิดเห็นและมุมมองเพื่อผลลัพธ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงาน social media marketing
กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด
เลขานุการบริษัท head of administrative
1 เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ติดตามงานและสรุปผล 2 จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3 รับผิดชอบ presentation diagram flow chart และงานในฝ่ายเพื่อนำเสนอผู้บีิหารและลูกค้า 4 ทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 6 สนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักศุตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง 7 ประสานงานกับคนภายในและภายนอกองค์กรได้ 8 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
แอทแบงค็อก เอสเตท
ผู้จัดการร้านอาหาร
หน้าที่รับผิดชอบหลัก major responsibilities 1 วางแผนการขายและควบคุมต้นทุน budgeting and cost control 2 วางแผนปฏิบัติการในร้าน operational 3 ดูแนวโน้มทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย sales and marketing 4 ดูแลและอบรมพัฒนาพนักงาน ให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการบริการ 5 ควบคุม ดูแล การจัดสถานที่ภายในร้าน การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่ 6 ควบคุม ดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงในการให้บริการ 7 ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ไหลลื่นทันต่อเหตุการณ์ 8 วางแผนอัตรากำลัง คัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในด้านงานบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 9 สนับสนุนงานนโยบายของผู้จัดการร้านฯ และของบริษัทฯ 10 นำเสนอกระบวนการทำงานที่ดีกว่าเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 11 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 12 ควบคุมตารางงานของพนักงาน 13 ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับบริการตามมาตรฐานของทางร้าน 14 ส่งรายงานยอดขาย 15 ควบคุมการดำเนินงานและความเรียบร้อยของร้านทั้งหมด 16 ส่งรายงานยอดขาย สต๊อกวัตถุดิบ การจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของร้าน 17 ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับบริการตามมาตรฐานของทางร้าน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top