• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
ผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามหลักวิชาชีพ ดำเนินการตามกระบวนการในการรังวัดสอบเขต รังวัดแบ่งแยกที่ดิน การจดทะเบียนนิติกรรมโอนขายที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือ นิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และ อาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท ควบคุม ดูแล และจัดการ เกี่ยวกับ เอกสารสิทธิ์ สารบบ กรรมสิทธิ์ และ สิทธิครอบครอง และสิทธิ์อื่นๆของที่ดิน ที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เกิดมีการบุกรุก ด้อยค่า หรือถูกรอนสิทธิ์ วางแผนการทำงาน จัดการ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามแผนงาน การพัฒนาและปรับปรุงที่ดินให้มีสภาพพร้อมใช้งาน หรือพร้อมขาย เพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในทรัพย์สินบริษัท บริหารดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เอกสารที่เกี่ยวข้องของส่วนงานบริหารที่ดิน property filing และระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน property database
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 60 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top