• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
เพจแอดมิน เวบไซด์ แอดมิน
1 กำหนด กลยุทธ์ การทำ online marketing facebook google ads line 2 สร้าง online content ตาม ตาราง และ แนวทางของแต่ละแบรนด์ 3 ติดต่อประสานงานกับ blogger outsource marketing นอก องกรค์ 4 รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 5 หากทำ กราฟฟิค เบื้องต้น ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดตัวแทน ออนไลน์ เป็นอย่างดี 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตลาด ออนไลน์ และ ออฟไลน์ 3 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4 มีความสามารถในการทำ กราฟฟิคได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5 มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาขีพ safety officer
1 ตรวจสอบ ควบคุม และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 2 วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน 3 ประเมินความเสี่ยความปลอดภัยในการทำงาน 4 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานในโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในโครงการ 5 แนะนำ ฝึกอบรมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 6 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทำรายงานทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท เควีซี เทรดดิ้ง จำกัด
product manager brand manager ด่วนมาก
1 คิดกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้าง brand สินค้า พัฒนาสินค้า วาง concept สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าที่วางไว้ 2 วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ 3 วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัทอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาดของบริษัทให้ดีขึ้น 4 หาช่องทางการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู้ตลาดและวางแผนการขาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ 5 สร้าง brand และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 6 บริหารการตลาดทุก ๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งปัจจุบันและในอนาคต 7 ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาด 8 กำกับดูแลและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top