• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด
จป วิชาชีพ
1 งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย วิเคราะห์งานแต่ละงานเพื่อบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในงาน รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน รวบรวมสถิติและวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรและจัดทำเป็นรายงาน สอบสวนบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงจัดทำรายงานการสอบสวน ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ รวมถึงจัดทำรายงานส่งสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม 3 หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4 ควบคุมดูแลเอกสารด้าน iso 9001 2015 และ 45001 2018
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วน
1 งานส่งเสริมความปลอดภัย จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 2 งานตรวจสอบความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย ดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ แจ้งเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ เขียนรายงานอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุ หาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติซ้ำ 4 งานส่งรายงานให้ราชการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางราชการ นำส่งรายงานต่อหน่วยงานราชการ จัดเก็บสำเนารายงาน
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
project safety specialist
รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรทั้งหมดเพื่อดำเนินโครงการ hse ที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้กับงานโครงการ รับประกันความพร้อมของบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสนองความต้องการของโครงการ เชื่อมต่อกับองค์กรที่เปิดตัวและกับทีมsubco เพื่อรับประกันความเป็นเลิศในการดำเนินการปรับใช้กับงานโครงการ รับผิดชอบการประชุม subco improvement pdca พร้อมการจัดซื้อตามลักษณะงาน จัดเตรียมเครื่องมือในการดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่และโครงสร้างพื้นฐานการรายงานที่ได้รับมอบหมาย รายงานและสนับสนุนการตรวจสอบเหตุการณ์ hsse ดำเนินการข้อบกพร่องของ rca ในสถานที่เกิดเคสซ้ำซ้อน เลื่อนระดับองค์กรเกี่ยวกับงานโครงการและ hsse การรายงาน kpi รายเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 283 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top