• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ 1 วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 2 จัดทำ monthly report เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตรวจสอบ shop drawing และเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการที่เหมาะสมให้ผู้จัดทำแบบแก้ไขและแจกจ่าย 4 เสนอแนะวิธีการทำงาน การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาให้กับ site engineer และ foreman ได้อย่างดีและถูกต้อง 5 แก้ปัญหาเบื้องต้นกับ site engineer และ foreman ได้ถูกต้อง 6 ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม ลด ของโครงการ และเสนอต่อผู้จัดการโครงการ 7 แก้ปัญหาร่วมกับงานระบบอื่น ๆ ได้ดี 8 ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วง 9 จัดทำ payment ประจำเดือนและส่งให้ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 10 ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานบริเวณ site งาน
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
T.B.P. Publication Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ pr officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรทั้งหมด 2 ดูแลข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปรับเปลี่ยนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 3 ทำการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท 4 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 5 ตรวจเช็คข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอแก่ผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท 6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ที บี พี พับลิชเคชั่น จำกัด ตึกช้าง ชั้น 21 โซน b ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 23 28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 1 2 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการนำเสนอ สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์องค์กรได้เป็นอย่างดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top