• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตดอนเมือง
บริษัท อินฟินิท เรียล เอสเตท จำกัด และบริษัทฯในเครือ
asistant sales manager
1 กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2 สรุป วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาด 3 กำหนดราคาขายรายแปลง และเงื่อนไขการชำระเงิน และ จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆ 4 วางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้า 5 รวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 6 จัดเก็บข้อมูลและจัดทำภาพงานวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย 7 บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ตงเพ้ง จำกัด
หัวหน้าครัว ผู้จัดการครัว kitchen manager
วางแผนการจัดซื้อ จัดเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในครัวให้เพียงพอต่อการใช้งาน และต้นทุนที่เหมาะสม จัดอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร สูตรอาหาร สัดส่วนการปรุงและมาตรฐานการเสิร์ฟ จัดอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียจากการแปรรูป การใช้งานและการจัดเก็บของวัตถุดิบ ควบคุมต้นทุนอาหารเป็นไปตาม kpi ที่กำหนดโดยบริษัทฯ การควบคุมการใช้สูตรอาหารมาตรฐานการควบคุมการสูญเสีย ควบคุมแหล่งวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มต้องมาจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาต ทั้งจำนวน ราคาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง วางแผนการส่งมอบ การมอบหมายงานจากช่วงการทำงานก่อนหน้าไปยังช่วงการทำงานถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแผนกครัวไปยังผู้จัดการห้องอาหารในทุกกรณี สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันกับผู้จัดการร้านอาหารและพนักงานในทุกแผนกและทุกระดับ ความรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาการตัดสินใจในการจ้างงานหรือการเลิกจ้างรวมถึงการสัมภาษณ์การจ้างงานการประเมินและการลงโทษทางวินัยพนักงานแผนกครัว ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรวางแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อพนักงานแผนกครัวทุกคน ประเมินผลงานทั้งหมดของพนักงานแผนกครัว โดยสามารถดำเนินการในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ให้การนำเสนอแผนพัฒนาความสามารถและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานแผนกครัวในทุกระดับ ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในครัวอย่างเคร่งครัด วางแผนการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ พื้นห้องครัว ผนังเพดาน ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวทุกคนให้สวมใส่เครื่องแบบที่เหมาะสมตามมาตรฐานของบริษัทฯก่อนที่จะเริ่มงาน ควบคุมดูแลพนักงานแผนกครัวทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดเวลา วางแผนการจัดเก็บอุปกรณ์ครัววัสดุและเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรายงานข้อบกพร่องหรือความผิดปกติใด ๆเพื่อดูแลแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ควบคุมดูแลการจัดเก็บอาหารและวัตถุดิบต่างๆให้อยู่ในอุณหภูมิและความเย็นที่เหมาะสม ความรับผิดชอบด้านนวัตกรรมอาหารและความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ ๆ รายการอาหารตามเทศกาล รายการอาหารตามฤดูกาลและนำเสนอต่อบริษัทฯต่อไป จัดทำเอกสารสูตรและขั้นตอนการทำอาหารรวมถึงต้นทุนอาหารให้สอดคล้องกับ kpi ของบริษัทฯ
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน ภาษาญี่ปุ่น ประจำ สุขุมวิท 61 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด
รับชำระ ค่าส่วนกลาง เงินกองทุน ค่าน้ำ ค่าบำรุงสโมสรของท่านเจ้าของร่วมพร้อมนำเงินเข้าฝากบัญชีของอาคาร รับเงินค้ำประกันการตกแต่ง พร้อมนำเงินเข้าฝากบัญชีบัญชีของอาคาร ทำเช็คคืนเงินค้ำประกันการตกแต่งคืนท่านเจ้าของห้อง และผู้รับเหมาที่ทำการตกแต่งหลังจากมีการตรวจสอบห้องที่ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อย บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ประจำเดือนให้กับท่านเจ้าของร่วม ออกใบเสร็จรับเงินค่าส่วนกลางเงินกองทุน ค่าน้ำประปา สโมสรกีฬา และรายรับอื่นๆด้วยระบบบัญชีสำเร็จรูป พร้อมนำเงินเข้าบัญชีของอาคาร ทำเช็คจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ของอาคารประจำเดือน จัดเก็บสำเนาเช็คเจ้าของร่วมที่ชำระค่าส่วนกลาง เงินกองทุน สโมสรกีฬา สาธารณูปโภคส่วนกลาง และอื่นๆเข้าแฟ้ม จัดทำสรุปห้องชุดที่ชำระค่าส่วนกลาง สโมสรกีฬา ค่าน้ำประปา เบิกเงินสดย่อย เพื่อใช้จ่ายในหน่วยงาน ยื่นแบบ ภ ง ด 3 และ ภ ง ด 53 ประจำเดือน พร้อมเก็บสำเนาเข้าแฟ้ม จัดทำใบสำคัญรับ จ่าย ประจำเดือน จัดทำเช็คจ่ายบริษัทคู่สัญญา และ supplier ลงรายละเอียดการจ่ายเช็คในสมุดคุมเช็ค จัดเก็บรายละเอียดเช็ค ท่านเจ้าของร่วมที่ชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าแฟ้ม จัดเก็บสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน เข้าแฟ้ม ลงบันทึกมิเตอร์น้ำท่านเจ้าของร่วมในสมุดบันทึกมิเตอร์น้ำ จัดทำหนังสือปลอดหนี้ห้องชุด จัดเก็บสำเนา book bank เข้าแฟ้มของแต่ละเดือน ออกใบแจ้งหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารประจำปี พร้อมสรุปการจัดเก็บ เตรียมรายงานประจำเดือนในเรื่องสถานะทางการเงิน จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณประจำเดือน และประจำปี ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เตรียมข้อมูลสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top