• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ 1 วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 2 จัดทำ monthly report เพื่อเสนอต่อผู้จัดการโครงการเพื่อติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตรวจสอบ shop drawing และเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการที่เหมาะสมให้ผู้จัดทำแบบแก้ไขและแจกจ่าย 4 เสนอแนะวิธีการทำงาน การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาให้กับ site engineer และ foreman ได้อย่างดีและถูกต้อง 5 แก้ปัญหาเบื้องต้นกับ site engineer และ foreman ได้ถูกต้อง 6 ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม ลด ของโครงการ และเสนอต่อผู้จัดการโครงการ 7 แก้ปัญหาร่วมกับงานระบบอื่น ๆ ได้ดี 8 ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วง 9 จัดทำ payment ประจำเดือนและส่งให้ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ 10 ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานบริเวณ site งาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top