• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท เพาว์เดอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วิศวกรการผลิต
1 กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต 2 ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 3 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ 4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่อง่จักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5 ติดตามและแก้ไขปัญหาในแต่ละแผนกในทันที 6 ควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงานให้สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทในแต่ะเดือน 7 ควบคุมความประพฤติของพนักงานในทุกๆหน่วยงานของฝ่ายโรงงานให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท 8 ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ผู้บริหารมอบหมายให้
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การตลาด ปฎิบัติงานที่อ่อนนุช 46 ด่วนมาก
เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัทฯ และสินค้า ของบริษัท alla โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มช่องโหลดสินค้า ประตูอุตสาหกรรม สะพานปรับระดับ อุโมงค์คุมท้ายรถ อุปกรณ์คลังสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เจ้าของกิจการ ห้องเย็น คลังสินค้า โลจิสติส และอุตสหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่มีแนวโน่นในการใช้สินค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้านึกถึงเวลาจะใช้สินค้าดังกล่าว สนับสนุนฝ่ายขายเพื่อให้มาซึ่งยอดขาย ทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัท รู้จักสินค้าและบริการของบริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแนะนำบริษัทฯ และการขาย เช่น presentation ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ เพิ่มรายชื่อalla ให้เป็นคู่ค้าในระบบของลูกค้า vender list ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดอบรมสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
สวนกวางตุ้งคลีนิค
ผู้จัดการสาขา
บริหารจัดการสาขาดูเเลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตราฐานของคลินิก ปิดการขาย เเละ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คลินิกกำหนด รายงานสถิติยอดขาย กลุ่มคนไข้ กลุ่มตลาด ยอดสินค้าคงเหลือ สถานการณ์ การขาย รายงานสรุปค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินการ เเละ ข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้บริหาร สร้างสรรค์จัดทำเเละวางแผน รวมถึงนำเสนอแผนงานด้านการขาย เพื่อพัฒนา เเละ ส่งเสริมการขายของสาขา เสริมสร้างเเละรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคนไข้และผู้มาใช้บริการ ถ่ายทอดข้อมูล กฏระเบียบ นโยบายหรือคำสั่งแก่พนักงานในคลินิก ควบคุม ตรวจสอบบริหารสต๊อกสินค้าหน้าร้าน ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบ นโยบายหรือคำสั่งของคลินิก พัฒนาศักยภาพพนักงานให้อยู่ในระดับที่ดี สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุง ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดให้มีกิจกรรม marketing event และออกบูธต่างๆ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนแผนการตลาด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top