• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์และประกันต่อ actuarial reinsurance
ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน scope of work 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการได้ตามกำหนดเวลา 2 set up ข้อมูลต่างๆของ product เข้าระบบ as 400 เพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้ 3 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินสำรองประกันภัย รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง rbc ทางด้าน liability risk รายงาน ปช 6 สถิติการตายแยกตามสาเหตุต่างๆ ปช 9 รายงานประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทน และรายงานอื่นๆ เพื่อนำส่ง คปภ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 4 เจรจาและจัดทำสัญญาประกันต่อ 5 คำนวณการจ่ายเบี้ยประกันต่อ การเรียกร้องสินไหมจากบริษัทประกันต่อ จัดทำ statement และการรับ จ่ายเงินกับบริษัทประกันต่อ ส่วนคณิตศาสตร์ 1 pricing & valuation section functional description 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงตามความต้องการได้ทันตามกำหนดเวลา 2 จัดทำรายงานภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย เงินสำรองประกันภัย และ รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง rbc ทางด้าน liability risk และ liability cashflow 3 งานวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะ mortality experience ค่าใช้จ่าย expense analysis อัตราดอกเบี้ยจาก comparing with investment return and cost of insurance&duration วิเคราะห์การขาดอายุของกรมธรรม์ lapse rate โดยมีการจัดทำทั้ง รายเดือน และประจำปี 4 จัดทำรายงาน embedded value และ value of new business 5 ศึกษารายละเอียดและเตรียมพัฒนา actuarial software สำหรับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ifrs17 ส่วนคณิตศาสตร์ 2 product setup & statistic section functional description 1 setup ผลิตภัณฑ์และสูตรต่างๆ ลงระบบ ebao ทั้ง 2 ระบบ คือ ls &gls เมื่อมีการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ปรับปรุงข้อมูลในระบบ ebao ทั้ง 2 ระบบ คือ ls &gls เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตามประกาศของบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ 3 support หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เช่น งานด้าน marketing ทุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ จะร่วมทดสอบ sales platform เพื่อตรวจสอบมูลค่าต่างๆ และการคำนวณอัตราเบี้ยให้ ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน งานด้าน operation เช่น เรื่องตรวจสอบสูตรการคำนวณ ประสานงานกับ it ในเรื่องระบบ 4 จัดทำรายงาน และจัดทำสถิติต่างๆ reporting สำหรับนำส่งผู้บริหาร สมาคมประกันชีวิต คปภ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกันต่อ reinsurance section functional description 1 คำนวณการจ่ายเบี้ยประกันต่อ และคำนวณการเรียกร้องสินไหมจากบริษัทประกันต่อ 2 จัดทำ statement การรับ จ่ายเงินกับบริษัทประกันต่อ 3 ประเมินและสรรหาบริษัทประกันต่อที่มี credit rating ที่เหมาะสม 4 การวิเคราะห์งานประกันต่อของแต่ละประเภทเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการส่งประกันต่อ หรือการเปลี่ยนแปลง retention limit รวมถึงวิเคราะห์เรื่องการกระจุกตัวของงานประกันต่อ 5 วิเคราะห์การจัดสรรงานประกันต่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทและความมั่นคงทางด้านการเงิน และให้เกิดเสถียรภาพกับผลการรับประกันภัย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัย คุณสมบัติ เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 23 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ชอบการเรียนรู้และริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ms office มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะงานที่มีความกดดันได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่ชอบความท้าทาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top