• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท อินโฟ ซิส เอเชีย จำกัด
เจ้าหน้าที่ i t support
1 คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม roll out ระบบ 1 ทีมมี 5 คน เพื่อดำเนินกำรสอนกำรใช้งำนและสนับสนุนกำรขึ้นระบบจัดกำร ศูนย์บริกำรและจำหน่ำยของลูกค้ำทั่วประเทศไทย 2 ขอให้คุณสำมำรถเรียนรู้กระบวนกำรทำงำน และใช้งำนระบบได้รวดเร็ว และที่สำคัญสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และเข้ำใจ user ได้ดี 3 สอนการใช้งานระบบ dms แก่ผู้ใช้งานที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ module ประกอบด้วย sales parts service 4 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งานในกรณีที่มีข้อติดขัดหรือปัญหา 5 ถ่ายทอดการเอาข้อมูลขยะออกจากระบบตามเงื่อนไข ที่ หัวหน้าทีมสอน
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
system analyst developer programmer or project leader
อนาคตคือสิ่งที่เราร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ winmed คุณจะเป็นสมาชิกของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทยให้ดีที่สุด บริษัทวินเนอร์ยี่เมดิคอลจำกัด มหาชน หรือ winmed เป็นบริษัท health tech บริษัทแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง หรือสรรหาและคัดเลือกจากทั่วโลก นวรรตกรรมที่ลํ้าสมัยทางการแพทย์ที่สามารถยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพและช่วยให้ทุกคนในประเทศไทยมีร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุขในทุกๆวัน พันธกิจสำคัญของ winmed ด้านทรัพยากรบุคคลคือการสรรหา ดึงดูด รักษา และพัฒนา บุคลากรไฟแรง ผู้สามารถคิดนอกกรอบและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อที่จะร่วมกันมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกวัน winmed ต้องการสรรหาพนักงาน ที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง ไฟแรง ผู้ที่ได้รับเลือกในหน้าที่นี้จะช่วยสนับสนุนทีมงาน บริหารจัดการงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด ลักษณะงาน ธุรกิจเกี่ยวกับ software สำหรับ laboratory information management system พัฒนา software สำหรับ laboratory information management system พัฒนา software บนพื้นฐาน net framework j java script html5 ssl พัฒนา รายงานด้วย crystal report เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่กำหนด ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application unit testing
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,818 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top